Croeso i Ganolfan Fusnes Orbit

Mae gan Ganolfan Busnes Orbit llu o wasanaethau i gynnig i fusnesau, boed fawr neu fach. Felly pam dewis Canolfan Busnes Orbit ym Merthyr Tudful?

Mae gan Ferthyr Tudful un o’r economïau busnes sy'n tyfu gyflymaf yn y De, wedi'i gefnogi gan raglen buddsoddi sylweddol. Mae cymorth busnes cynhwysfawr ar gael, gyda sgiliau'r gweithlu yn datblygu’n gyflym; Rydym yn filch o’n pensaernïaeth, yn datblygu cyfleusterau hamdden trawiadol a chryfhau ymhellach ein cysylltiadau trafnidiaeth a rhyngrwyd.

Mae gan yr ardal sylfaen technoleg a gweithgynhyrchu sefydledig a sector creadigol ffyniannus. Mae Prifysgol Morgannwg yn bresenoldeb mawr yn nhref Merthyr Tudful, tra bod y sectorau busnes, ariannol a gwasanaethau proffesiynol yn mwynhau cyfnod o dwf.

Mae’r ardal yn gartref i’r gorau o gefn gwlad, diwylliant a threftadaeth Cymru. Mae Canolfan Busnes Orbit yn lle ardderchog i fod felly - adeilad sy'n cynnwys tua 30,000tr.sg o ofod swyddfa o’r radd uchaf, ar gyfer busnesau sefydliedig a newydd, cyfleuster cynhadledda fawreddog, ystafelloedd hyfforddi a llawer, llawer mwy!

Mae gennym gysylltiadau gwych gyda darparwyr addysg lleol. Ffilmiwyd fideo Orbit ar y dudalen gartref gan ddefnyddio technoleg Drone gan Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth, Prifysgol De Cymru.


Tîm Canolfan Busnes Orbit

Yr ydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd hyblygrwydd a dyna pam mae gennym dîm ymroddedig i wrando ar eich gofynion ac i weld sut y gellir eu bodloni. Cewch groeso cynnes iawn gan Maria, ein prif dderbynnydd. O'r funud y cerddwch i mewn, byddwch yn mwynhau croeso cynnes a derbyn y gofal gorau gan ein tîm gwych. Ar y diwrnod byddwn yn gweithio gyda chi i wneud eich digwyddiad yn llwyddiant. Yn wir, byddwn yn gwneud cymaint neu cyn lleied âg sydd angen arnoch chi.

Lance Whiteley - Rheolwr Canolfan Orbit

Gary Marshall - Cymorth TG

Maria Woodington - Derbynnydd a Gweinyddwr

Neil Adams – Cynllunydd Cynhadledd/ Digwyddiadau

Michelle Roberts – Derbynnydd Rhan Amser / Cynorthwy-ydd Cynadledda

Rhai o'n nifer o gyfleusterau

Tysteb

Mae Tîm Iechyd Cwm Taf wedi defnyddio Canolfan Busnes Orbit i gynnal cynadleddau rhanbarthol ers iddo agor yn 2008. Mae safon uchel y cyfleusterau ynghyd â hwylusrwydd y lleoliad, a’r cyfraddau fforddiadwy wedi ein gweld ni’n dychwelyd dro ar ôl tro.

Tîm Iechyd Cwm Taf

Canolfan Busnes Orbit.

Darparu gwasanaethau busnes i gwmnïau ar draws De Cymru

Edrychwch ar ein fideo!

Dylunio gwe gan CP Creative