Croeso : Welcome

Meet the buyer event – Transport for Wales

Meet the buyer event – Transport for Wales

MEET THE BUYER EVENT – 21 FEB 2019

Opportunities for local businesses. If you are a local business and are interested in meeting TfW read on…

Annual Contracts worth £50m

  • £194m to spend on station improvements

Transport for Wales (TfW) is a not for profit company, wholly owned by the Welsh Government and exists to drive forward the Welsh Government’s vision of a high quality, safe, integrated, affordable and accessible transport network that the people of Wales are proud of.

TfW is key to delivering the Welsh Government’s key themes as set out in Prosperity for All: The National Strategy and the goals of the Well-being of Future Generations Act; as part of our commitment, TfW seeks to engage with as many small local suppliers as possible throughout the supply chain.

In conjunction with Business Wales and Blaenau Gwent County Borough Council, Transport for Wales will be holding a supply chain awareness session for local businesses. The session will take place in the General Offices in Ebbw Vale on Thursday 21st February between 8:00am – 11:00am. To register please click the following link https://bit.ly/TfWSupplyChainSession

As part of the Transport for Wales project they will require companies from a variety of sectors, including construction, engineering, food and drink, facilities management, accommodation, grounds maintenance, transport etc. Your business could be a part of this exciting project.

A presentation discussing tendering support offered by Business Wales will also form part of the morning, this support includes how to plan and tender for public and private sector contracts, how to get your business ‘Tender Ready’, guidance on e-procurement etc.

There will also be a brief overview of what Business Wales offers including providing impartial specialist support, advice and guidance to businesses looking to grow.

  • Contractau blynyddol gwerth £50m 
  • £194m i’w gwario ar wella gorsafoedd

Cwmni dielw, sy’n eiddo’n gyfan gwbl i Lywodraeth Cymru, yw Trafnidiaeth Cymru. Fe’i sefydlwyd er mwyn bwrw ymlaen â’r gwaith o wireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer ein rhwydwaith trafnidiaeth. Ei dymuniad yw datblygu rhwydwaith o ansawdd uchel, sy’n ddiogel, yn integredig, yn fforddiadwy ac yn hygyrch, ac yn un y gall pobl Cymru fod yn falch ohono.

Mae gan Trafnidiaeth Cymru ran allweddol i’w chwarae o ran cyflawni prif themâu Llywodraeth Cymru, sy’n cael eu hamlinellu yn Ffyniant i Bawb: y Strategaeth Genedlaethol. Mae ganddo hefyd rôl allweddol o ran cyrraedd y nodau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Yn rhan o’n hymrwymiad, mae Trafnidiaeth Cymru yn ceisio meithrin cysylltiadau â chynifer o gyflenwyr bach lleol ag y bo modd drwy’r gadwyn gyflenwi.

Ar y cyd â Busnes Cymru a Chyngor Bwrdeistref Blaenau Gwent, bydd Trafnidiaeth Cymru yn cynnal sesiwn i godi ymwybyddiaeth am y gadwyn gyflenwi ar gyfer busnesau lleol. Cynhelir y sesiwn yn y Swyddfa Gyffredinol yng Nglynebwy ddydd Iau,  21 Chwefror rhwng 8:00am ac 11:00am. I gofrestru, cliciwch ar y ddolen isod https://bit.ly/TfWSupplyChainSession.

Bydd angen cwmnïau o sawl sector gwahanol ar Trafnidiaeth Cymru er mwyn iddo fedru bwrw ymlaen â’i waith, gan gynnwys adeiladu, peirianneg, bwyd a diod, rheoli cyfleusterau, llety, cynnal tiroedd, trafnidiaeth etc. Gallai’ch busnes chi fod yn rhan o’r prosiect cyffrous hwnnw.

Bydd Busnes Cymru yn rhoi cyflwyniad ar gymorth tendro yn ystod y bore, ac mae’r cymorth hwnnw’n cynnwys sut i gynllunio a thendro am gontractau yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat, sut i sicrhau bod eich busnes yn ‘Barod i Dendro’, arweiniad ar e-gaffael etc.

Byddwch yn cael golwg gyffredinol hefyd ar yr hyn y gall Busnes Cymru ei gynnig, gan gynnwys cymorth, cyngor ac arweiniad arbenigol diduedd i fusnesau syn awyddus i dyfu.

Leave a reply

Dylunio gwe gan CP Creative